Prognosecenteret

Antallet af nyopfoerte boliger i Europa naar sit lavpunkt i 2025

Ifølge de seneste prognoser fra Euroconstruct for de europæiske bygge- og anlægsmarkeder forventes aktiviteten at gå ned for størstedelen af de 19 EUROCONSTRUCT-lande i både 2023 og 2024.

I forbindelse med Euroconstructs analysekonference i Dublin, Irland den 1. december blev der præsenteret nye prognoser for de 19 europæiske bygge- og anlægsmarkeder, som overvåges af netværket. Prognoserne viser betydelige nedgange i 2023-2024.

Byggebranchen i de nordiske lande står i øjeblikket over for betydelige udfordringer. Oprindeligt var der forventninger om, at byggeaktiviteten ville falde, især i Finland og Sverige. Dog er den faktiske nedgang vist sig at være mere alvorlig end først antaget. Denne nedtur, især inden for boligbyggeri, forventes at fortsætte godt ind i det næste år.

Alle lande påvirkes negativt af kraftige rentestigninger, stigende byggeomkostninger og den vedvarende høje inflation, hvilket svækker husholdningernes købekraft og den generelle økonomi. Hertil kommer strammere offentlige budgetter og faldende ejendomspriser.

  • Nedgangen i det europæiske bygge- og anlægsmarked skyldes primært faldet i boligbyggeriet. EUROCONSTRUCT vurderer, at det samlede antal færdiggjorte boliger vil være på niveau med 2016 i 2025.

  • Anlægsmarkedet forventes at være mere modstandsdygtigt, da det understøttes af offentlige investeringer i kritisk infrastruktur som transport og energi. Investeringerne inden for anlæg fortsætter med en forventet årlig vækst på 2,8 procent fra 2023 til 2026, mens byggesektoren skrumper med i gennemsnit 1 procent om året.

  • Først i 2025 og 2026 forventes der igen positiv vækst i Euroconstruct-området, men på lave niveauer.

For et år siden forudsagde EUROCONSTRUCT en nedgang i byggeaktiviteten i løbet af 2023 og 2024, men siden sidste sommer er forventningerne skiftet markant til det negative. I de nye vurderinger forudses en nedgang på 1,7 procent i 2023 og yderligere svækkelse i løbet af 2024. Væksten i 2025 og 2026 forventes at ligge omkring 1,5 procent årligt.

Inflationen forventes at ligge over det historiske gennemsnit i mange lande næste år. Kun en lille minoritet af Euroconstructs medlemmer forventer, at inflationen falder under 2,5 procent i 2024. Derudover forventes en "anden bølge" af negative inflationseffekter på kort sigt som følge af igangværende lønforhandlinger.

EC OutputBoliger

Boligbyggeriet falder med 10 procent i løbet af 2023-2024, før væksten igen tager fart, men med beskedne vækstrater. Indtil 2025 forventes antallet af færdiggjorte boliger at falde til 1,51 millioner, eller 3,1 færdiggjorte pr. 1.000 indbyggere, hvilket er det laveste niveau siden 2016 (1,48 millioner).

Den kraftige nedgang i nybyggeriet og renoveringsaktiviteten inden for boligsektoren forventes at være mest markant i Sverige (-37%), Italien (-25%), Finland (-24%) og Ungarn (-20%). Men selv på de større europæiske markeder forventes betydelige nedgange; Storbritannien (-11%), Tyskland (-7%) og Frankrig (-5%).

I september rapporterede Den Europæiske Centralbank en gennemsnitlig rentesats på lidt under 3,6 procent for boliglån med en bindingsperiode på 10 år til private husstande i Euroområdet, sammenlignet med lidt under 1,4% i begyndelsen af 2022.

Lokaler

Sammenlignet med den seneste prognose, der blev offentliggjort sidste sommer, er prognosen blevet nedjusteret for lokalbyggeriet i år og 2024. I resten af prognoseperioden forventes der en positiv vækst på i alt 3,1 procent.

For ejendomssektoren betyder de nuværende renter betydeligt forringede afkastniveauer. Derudover skaber de nye normer omkring hybridarbejde usikkerhed på kontormarkedet.

Renoveringer

Situationen inden for renoveringsbyggeri er også forværret på tværs af alle lande. Denne tilbagegang kan tilskrives stigende priser og en reduktion i forbrugerprojekter inden for markedet.

Overordnet forventes renoveringer i den eksisterende bygningsmasse inden for EUROCONSTRUCT-området at falde med 1,3% i 2023 og 2,3% i 2024.

Renoveringsaktiviteten inden for lokalsegmentet vokser med 1,2% om året i 2023 og 2024. De samlede investeringer i renoveringssektoren overstiger investeringerne i nybyggeri i hele prognoseperioden. I 2024 forventes andelen for nybyggeri at udgøre 47 procent af de samlede europæiske bygningsinvesteringer, sammenlignet med 53 procent for renoveringer.

Anlægsmarkedet

Inden for anlægsmarkedet, der er betydeligt mere modstandsdygtigt sammenlignet med det øvrige byggemarked, forventes en afmatning først i 2025. Prognosen for 2023 justeres også op sammenlignet med sommerens prognose. De større opjusteringer sker inden for energisektoren, men også inden for vejinvesteringer. Væksten inden for anlægssegmentet drives af det akutte behov for tiltag inden for transportsektoren samt inden for energiproduktion og distribution. Også på længere sigt ser udsigterne for anlægsmarkedet gunstige ud, da mange projekter strækker sig over flere år. I løbet af 2023-2024 forventes anlægssektoren at vokse samlet set med 6,4 procent.

Euroconstruct

Generelt set er byggesituationen udfordrende i alle nordiske lande og forventes at falde yderligere næste år. Man tror, at markedet vil nå sit laveste punkt næste år, med en potentiel lille bedring i anden halvdel af året.

For mere information om Euroconstructs prognoserapporter, der offentliggøres to gange om året, besøg Prognosecenterets hjemmeside.

Vil du vide, hvad Prognosecenteret kan gøre for dig?

Udfyld formularen, og vi tager en snak om hvilke rapporter og analyser der giver mest mening for dig og din forretning.